Hệ động vật

Thành phần loài: Kết quả khảo sát của các nhà khoa học trong và ngoài nước đã thống kê được 1121 loài động vật thuộc các nhóm thú, chim, bò sát, lưỡng cư, cá, … Con số thống kê này đã chứng tỏ  Vườn quốc gia Pù Mát là nơi có tính đa dạng sinh học cao (xem bảng 2).

Điều đặc biệt quan trọng đối với khu hệ động vật Vườn quốc gia Pù Mát là tính đa dạng các yếu tố đặc hữu cao. Trong số đó có những loài đặc trưng như Chào Vao (Sus bucculenus), Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang lớn (Megamuntiacus vuquangensis), Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis), Chà vá chân nâu (Pygatherix nemaeus), Vượn má vàng (Hylobates leucogenys), Voọc xám (Trachypithecus phayrei) Thỏ vằn (Nesolagus temminsii), Cầy vằn (Chrotogale owstoni), Trĩ sao (Rheinardia ocellate), Khướu mỏ dài (Jaboulleia danjoui). Như vậy về lĩnh vực bảo tồn loài, Pù Mát chẳng những là một khu tầm cỡ quốc gia mà còn có giá trị cho cả Lào và Đông Dương.

Bảng 2. Danh mục động vật ở Vườn quốc gia Pù Mát

LớpSố bộSố họSố loài
Thú1130132
Chim1449361
Bò sát21553
Lưỡng cư2633
51983
Bướm ngày111365
Bướm đêm1294
Cộng361321121

Bảng 3. Nhóm động vật quý hiếm Pù Mát

LớpSách Đỏ Việt Nam năm 2007CộngIUCN 2006
CRENVULRDD
Thú31718224293
Chim218415287
Bò sát4972017
Lưỡng cư12323
1455
Cộng929396285425

Ghi chú:

CR: Rất nguy cấp (Critically Endangered)

EN: Nguy cấp (Endangered)

VU: Sẽ nguy cấp (Vulnerable)

LR: Ít nguy cấp (Lower risk)

DD: Thiếu dẫn liệu (Data deficient)

Nhóm động vật quý hiếm. Thành phần và số lượng loài động vật quý hiếm Pù Mát khá cao, ít nhất đến nay có 85 loài đã ghi vào Sách Đỏ Việt Nam 2007 và 425 loài ở mức độ toàn cầu có trong danh lục đỏ của IUCN 2006 (xem bảng 3).

Đặc biệt quan trọng là quần thể của một số loài chim, thú lớn thực sự có nguy cơ bị tiêu diệt ở Việt Nam và trên thế giới vẫn còn khả năng bảo tồn phát triển trong quá trình quản lý và bảo vệ Vườn quốc gia Pù Mát. Đó là Voi (Elephas maximus), Hổ (Panthera tigris), Sao la (Pseudoyx nghetinhensis), Bò tót (Bos gaurus), …