Contact

038.3873374

List of contact

I. Lãnh đạo:

Giám đốc:

Ông Trần Xuân Cường

Điện thoại: 02383.873.154; 0978.324.202

Email: cuongtranpm@gmail.com

Phó giám đốc:

1. Ông Lê Anh Tuấn

Điện thoại: 0913.357.922; 0968.357.922

Email: letuan71@gmail.com

2. Ông Lưu Trung Kiên

Điện thoại: 0979.130.167; 0944.832.167

Email: luutrungkienkh@gmail.com

II. Các đơn vị trực thuộc:

1. Hạt Kiểm lâm

Hạt trưởng:

Ông Trần Xuân Cường

Điện thoại: 0978.324.202

Hạt Phó:

1. Ông Đặng Đình Xuân

Điện thoại: 0915.226.796

Email: xuanpumat@gmail.com

2. Ông: Nguyễn Diên Quang


Điện thoại: 0982.792.102

Email: nguyendienquang76@gmail.com

2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

+ Trưởng phòng:

Ông Võ Công Anh Tuấn

Điện thoại: 0984.545.069

Email: anhtuanpm@gmail.com

3.  Phòng Hành chính – Tổng hợp:

+ Trưởng phòng:

Ông Lê Xuân Linh

Điện thoại: 02383.873.284; 0965.956.767

Email: lelinhpm@gmail.com

+ Phó Phòng:

Ông Nguyễn Thanh Minh

Điện thoại: 0969.557.667

Email: thanhminhktpm@gmail.com

Ông Lê Mạnh Trinh

Điện thoại: 0963.602.789

Email: letrinhpm@gmail.com

4. Dịch vụ hướng dẫn du lịch, hội trường, nhà khách, ăn uống:

Điện thoại: 02383.873.070

Fax: 02383.873.374

Office address of Pu Mat National Park

Address: Chi Khe Commune, Con Cuong District, Nghe An Province
Phone/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn

Pumat National Park