Category Archives: Nghiên cứu khoa học

Các chương trình nghiên cứu khoa học đã được thực hiện

– Chương trình tổng điều tra đa dạng sinh học được tiến hành trong 2 năm 1998 và 1999. Đây là công sức và trí tuệ của 55 nhà khoa học trong nước và quốc tế và 17 cán bộ của VQG Pù Mát, kết quả đem lại là tổng hợp về số liệu ĐDSH […]